Professionaalne inimeste ja ressursside juhtimine tähendab, et…

– valitsemiskultuur toetab kriitilist analüüsi ja uute ideede väljapakkumist;

– avalikud teenistujad – nii juhid kui ma madala taseme töötajad – on professionaalsed ja tulemuslikud;

– juhtimissüsteemid tagavad parema asutustevahelise koostöö;

– avalikku teenistust iseloomustab mobiilsus nii ametiasutuste kui ka avaliku ja erasektori vahel.

 

Plussid:

 

• Selles hindamisvoorus märkimisväärseid positiivseid arenguid ei olnud.

 

Miinused:

• Kui otsida kogu seekordse riigireformi edenemise hinnangutes vajakajäämiste ühisosa, siis punase niidina läbib probleeme ja väljakutseid inimeste ning muutuste juhtimise temaatika. Selle võib kokku võtta märksõnaga juhtimise kvaliteet. Teema on lühidalt oluline põhjusel, et kui tahame suurte probleemide lahendamisel edu saavutada, siis tuleb muutusi aktiivselt, süsteemselt ja teadlikult juhtida. Nii poliitilise kui ka administratiivse tasandi juhtimise väljakutsele on viimasel ajal viidanud nt Indrek Neivelt, Erkki Raasuke, Poliitika.guru blogijad . Riigireformi radari kolleegiumi liige Taavi Veskimägi kirjutas sel teemal eraldi arvamusloo.
• Radari kolleegiumi arvates peaks juhtimise taseme tõstmisele riigireformis enam rõhku panema. Valitsuse riigireformi tegevuskava näeb ette riigi personalipoliitika valge raamatu rakendamise.  See dokument analüüsib mh juhtimise olukorda ja teeb inimeste arendamise ning juhtimise edendamise alaseid ettepanekuid. Probleem on selles, et valge raamatu rakendamine on jäänud valitsuse tähelepanu keskmest välja.   

×