Radarist

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

MIKS ME SEDA TEEME?

Peame riigireformi oluliseks, sest:

  • riigireform on Eesti Vabariigi kestlikkuseks hädavajalik – elanikkonna vananemise ja töötajaskonna kahanemise tõttu muutub riigi pidamine üha kallimaks ja riigivalitsemine vajab muutusi;
  • riigireformi eesmärk peab olema võimekas, usaldusväärne ja jõukohane riik;
  • reform saab õnnestuda, kui on läbimõeldud ja eesmärgistatud ning ambitsioonikas, kärpimine üksi ei ole riigireform;
  • riigireformi teostamine mõjutab kõigi oluliste riigi valdkondade koostoimimist (nt haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, turvalisus, ettevõtluskeskkonna arendamine jne).

MIDA SOOVIME SAAVUTADA?

  • vähendame segadust ja rapsimist reformi elluviimisel, pöörame tähelepanu sellele, kuidas riigivalitsemise otsused toovad kaasa muutusi muude teemade korraldamisel;
  • osutame lahendustele ja toetame mõistlikke plaane, et poliitikakujundajad tegeleks riigireformi ellu viies eeskätt oluliste asjadega;
  • toome kodanikuühiskonna hääle nähtavaks ja aktiivsemaks riigielu korraldamisel.

KUIDAS ME SEDA TEEME?

Riigireformi radar koosneb kahest osast:

  • jooksvad kommentaarid sündmustele;
  • kvartaalne koondhinnang reformi edenemisele.

Hoiame riigireformi temaatikat pidevalt luubi all, avaldades jooksvalt juhtumipõhiseid kommentaare. Juhtumite abil tahame esile tuua riigivalitsemises lahendamata küsimusi, mis takistavad erinevate valdkondade arenguid, andes sellega ka riigireformile praktilisema sisu. 

Kommentaaride autorid on nii riigivalitsemise asjatundjad kui ka praktikud, kes näevad riigi otsuste mõju oma tegevusvaldkonnas.

Kord kvartalis annab eri valdkonna esindajatest koosnev 13-liikmeline kolleegium riigireformi edenemisele konkreetse hinde.  Hindame edenemist (või tagasiminekut) neljal suunal – avalikud teenused, juhtimiskvaliteet, poliitikakujundamine, kulutõhusus. Samuti hindame reformiprotsessi ennast. Hinne on konsensuslik.

KESKNE EESMÄRK: RIIK ON USALDUSVÄÄRNE, VÕIMEKAS JA JÕUKOHANE

1. Kvaliteetsed avalikud teenused

Kvaliteetsed avalikud teenused tähendab seda, et …
• esmatähtsad avalikud teenused on üle Eesti ühtemoodi kättesaadavad ja ühtlase kvaliteediga; 
• KOVide teenuste osutamise võimekus vastab seadusjärgsetele nõuetele ja kogukondade vajadustele;
• teenuste kokkulepitud mahus ja kvaliteediga pakkumisel on riigi ja KOV tasandi rollide jaotus selgelt paigas; 
• teenuste rahastamise mudel lubab inimestel võimalikult hästi täita oma kohustusi ja realiseerida õigusi;
• kodanikke, vabaühendusi ja (sotsiaalseid) ettevõtteid kaasatakse avalike teenuste arendamisse, pakkumisse ja hindamisse. 

2. Mõjus poliitikakujundamine ja elluviimine

Mõjus poliitikakujundamine ja elluviimine tähendab seda, et …
• valitsus suudab tuleviku väljakutseid ette näha ja poliitikaid väledalt kujundada ning ellu viia; 
• eesmärkide poole liikumist toetab toimiv strateegilise juhtimise ja tegevuspõhise eelarvestamise süsteem, valitsus on suuteline ressursse (ümber) jagama;
• valitsemine on ühtne ja paindlik, seda iseloomustab poliitiliste tasandi eestvedav juhtimisstiil ja sujuv koostöö administratiivsel tasandil;
• poliitikad tuginevad tõenditele; fookuses on mõju saavutamine ja hindamine, mitte väljundipõhine  aruandlus (nt seaduseelnõude arv);
• valitsemine on demokraatlik ja kaasav: kodanikel, ühendustel ja parlamendil on poliitikakujundamises tegelik, mitte vormiline roll;
• ettevõtete ja kodanike halduskoormus väheneb.

3. Jõukohane ja heas vormis riik

Jõukohane ja heas vormis riik tähendab, et …
• valitsussektori töötajate suhtarv võrreldes hõivatud isikute koondarvuga jääb tööealise elanikkonna vähenemisel samale tasemele;
• valitsusel on olemas EL-i toetuste sõltuvusest väljumise strateegia;
• e-lahendused muudavad valitsemise lihtsamaks ja odavamaks;
• valitsussektoris endas on hästitoimiv tugiteenuste pakkumise korraldus;
• riigihangete korraldus on tõhus ning toetab poliitikate sisueesmärkide saavutamist.

4. Professionaalne inimeste ja ressursside juhtimine

Professionaalne inimeste ja ressursside juhtimine tähendab, et …
• valitsemiskultuur toetab kriitilist analüüsi ja uute ideede väljapakkumist, innovatsioon muutub uueks valitsemise operatsioonisüsteemiks;
• avalikud teenistujad – nii juhid kui ma madalama taseme töötajad – on professionaalsed ja tulemuslikud;
• avalik teenistus on avatud, seda iseloomustab inimeste liikumine nii ametiasutustes kui ka sektorite vahel; 
• valitsussektori organisatsioonide sihid on selged ning juhtidel on koos eesmärkide saavutamise kohustusega antud ka vajalikud õigused;
• uudsed juhtimismudelid ja -süsteemid lihtsustavad eesmärkide saavutamist.

5. Riigireformi tõhus elluviimine

Riigireformi tõhus elluviimine tähendab, et …

• valitsusel on terviklik reformikava ehk asutusteülesed eesmärgid ja tegevuste- ning ajakava koos vastutajatega;
• tegevuskavas on lühiajalised ja pikaajalised võidud tasakaalus;
• reformi osalised ja sihtrühmad mõistavad muutuste vajalikkust ja tulevad plaanidega kaasa;
• valitsus on kavandanud meetmed muutuste negatiivsete mõjudega toimetulekuks;
• hinnatakse käivitatud algatuste tulemusi ja mõju.

reformi teljed suurem

SOOVID MEIEGA KAASA MÕTELDA?

Võta ühendust:
Lee Maripuu, Praxis, tel 6408003, e-mail lee.maripuu@praxis.ee

 

×