Riigireformi tõhus elluviimine tähendab, et…

– valitsus tegeleb oluliste, st “mõjukate” reformialgatustega;

– valitsusel on “plaan” (sihid, tegevuskava, ressursid) reformi elluviimiseks;

– reformi osalised ja sihtrühmad mõistavad muutuste vajalikkust ja tulevad plaanidega kaasa;

– käivitatud algatuste tulemusi hinnatakse.

 

Plussid:

• Reformiideede puudust meil ei ole. Riigihalduse minister ja tema väike haldus- ja riigireformi tiim on töötanud võimete piiril ja hulga ettepanekuid ette valmistanud. Kuid paljud otsused on kinni teistes ametkondades (nt avalike teenuste pakkumine ja arendamine) või eeldavad laiemat koalitsioonisisest konsensust.

 

Miinused:

• Uut ja paremat seisundit ei ole võimalik saavutada väikeseid ja isoleeritud parendusi tehes, tarvis on tervikvaadet ja sellest tõukuvaid poliitilisi suuniseid. Näiteks: kuidas regionaalpoliitika meetmetega tasakaalustada avalike teenuste ümberkorraldamise võimalikku negatiivset mõju? Ametnike ja riigihalduse ministri tegevusel on nn klaaslagi ees. Edasi on tarvis poliitilisi otsuseid, sh teiste ministrite ja ministeeriumide sekkumist, et klaaslaest läbi murda ja riigireformis elluviimise etappi liikuda.
• Eelnevast tulenevalt – muutuste juhtimine ei ole ainult riigihalduse ministri ülesanne. Riigireformi suuremate sõlmpunktide lahendamist, mille hea näide on haldusreform, peaks eest vedama peamister. Kui soovime reformide elluviimisel edu saavutada, siis saab kaalukeeleks ministrite koostöö ja seda peaks peaminister aktiivselt korraldama. 
• Eesseisev sügis on suurte muutuste ettevalmistamiseks ja põhimõtteliste otsuste langetamiseks kriitiline aeg. Riigireformi teemad peaksid olema süsteemselt valitsuskabineti päevakorras, et hoida kiiret tempot ja kõikidele ministritele/ministeeriumidele pidevalt riigireformi eesmärke meelde tuletada. Valitsusel on küll olemas riigireformi tegevuskava, kuid sellele saab sisu anda tehes otsuseid ühistest eesmärkidest lähtuvalt, mitte igas valitsemisalas eraldi põhimõtete alusel. Printsiibid peavad olema ette kokku lepitud, vältimaks takerdumist tehnilistesse küsimustesse konkreetsete otsuste tegemisel. 

×